پاتوق عشق ما

دوستت دارم

        دوستت دارم

اگه دنیا بخوادمنو تو تنهابمونیم واست میمیرم، جواب دنیا رومیدم بهنازم باتو میمونم واسه همیشه. . .

 

زیباست این زندگی باتو، فقط باتو بهناز زیباست لحظه های عاشقی باتو،

تنهادرکنارتو بهناز زیباست لحظه ی غروب باتو، فقط به یادتو. .ان لحظه که باتو هستم بهترین لحظه ی زندگی من است که دلم نمی خواهدان لحظه بگذرد، دلم میخواهد ان لحظه که درکنار توهستم هیچگاه به پایان نرسد. .

زیباست این زندگی درکنارتو، فقط باعشق تو بهناز زیباست لحظه ای که در زیر باران قدم میزنم یاباتو، یابه یادتو. .این زندگی زیباتر ازگذشته میگذردچون باتو وعاشق توهستم، این لحظه هاعاشقانه تر ازهمیشه میگذردچون باتو وبه یادتو هستم. .خوشبخت است این قلب عاشق من، چون تنها تو رادوست دارد. . تنها تو را، فقط تو را، باتو می ماند، عاشقانه می ماند وهیچگاه تو راتنها نمی گذارد.

 

 

می گویم دوستت دارم چون لایق این دوست داشتنی، فقط تو لایق این عشق بی پایان منی. .

می گویم باتو می مانم، عاشق تر ازهمیشه، فقط باتو، چون تنها توسر پناه این دل عاشق منی. .

عشق من و تو ماندگار است تاابد، برای همیشه، فقط باهم، تنها درکنارهم.

زیباست کلام عشق، شیرین است لحظه های باتو بودن، فقط باتو وان قلب مهربان تو. .

عشق من و تو برای همیشه درخاطره ها و یادها می ماند، یک عشق ابدی و بی پایان / لبخندعشق همیشه برلبان من جاریست فقط باتو و به عشق تو .

خیلی وقت است که دلم برای کسی تنگ است، خیلی وقت است این دل بهانه میگیرد، دلم تنگ است وچشم هایم بارانیست. .چشم هایم بارانیست ودلم هوای او راکرده است، یه عالمه درد دل دراین دل خسته نهفته است.

دلم تنگ است برای لحظه ای دیدار ، برای لحظه ای نگاه به چشمانش!

دلم برای کسی تنگ است که او درکنارم نیست. . دلم بدجور هوایش راکرده است . .دراین حال و هوا، دراین لحظه های پر ازتنهایی ارزو داشتم او درکنارم بود، حالا که درکنارم نیست احساس تنهایی میکنم واین دل درحسرت یک لحظه دیدار بااوست.

این دل بی طاقت برای کسی تنگ است، کسی که اتش دلتنگی رادر دلم نشانده است، اما درکنارم نیست تااین اتش راخاموش کند. .وهمچنان این اتش قلبم رامی سوزاند.

خیلی وقت است دلتنگ کسی هستم، خیلی وقت است دلم هوای کسی راکرده است

به چه کسی بگویم درد این دل را، من که به جز او همدلی راندارم.

به چه کسی بگویم راز این دل را، من که به جز او همرازی را ندارم.

درکنار چه کسی قدم بزنم، نگاه به چشمان چه کسی کنم، دستان چه کسی رابگیرم مگربه جز اوجه کسی را دارم؟ . . .در این دنیای بزرگ تنها اوست که مرا دلتنگ خودش کرده است.

کاش درکنارم بود، کاش لحظه ای او رامیدیدم تادرد این دل پر ازنیاز رابه او میگفتم. .درد دلتنگی هایم را برایش میگفتم.

دلم برای کسی تنگ است، ولی او کجاست که بداند دراین گوشه از این دنیا دلی هست که در حسرت دیدار با او همچنان چشم به راه نشسته است.

بیا باهم باشیم، ازهم بگوییم، بادل باشیم . . بیامن و تو برای هم باشیم وباعشق هم زندگی کنیم.باعشق تو زندگی میکنم، باتو نفس میکشم و باتو عاشقترینم.

 

بهنازجان عزیزم بیا تادر ان چشمان زیبایت نگاه کنم، درون چشم هایت یک دنیا زیبایی میبینم، درون چشم هایت فرداهای زیبای باتو بودن رامی بینم.

بیا برای هم باشیم، باهم بمانیم و دراین راه نفسگیر زندگی همسفر هم باشیم بهناز بیا اولین و اخرین سفر را دراین جاده ی زندگی باهم باشیم. سفری به ان سوی سرزمین خوشبختی، سفری به سوی مرز رسیدن!

بیا ویک لحظه دستانت را به من بده تابرای یک عمر ان را درون دستانم بگیرم و بفشارم ودیگرحتی یک لحظه ان را رهانکنم.

بیا ویک لحظه به چشمانم نگاه کن تابرای یک عمر چشمانت به چشمان من طلسم شود!

بیا ویک لحظه بامن باش، تابرای یک عمر باهم بمانیم عزیزم. .

بیا برای هم باشیم، ازهم بگوییم باعشق باشیم بهنازجان بیا بگو انچه در ان دل مهربانت میگذرد، بگو که چقدر مرادوست داری.

میخواهم تاابد باعشق تو زندگی کنم، حتی اگر درکنارم نباشی!. . میخواهم به عشق تولحظه های سرد تنهایی رابگذرانم، حتی اگر مرا دوست نداشته باشی!

بعد تو عاشق می مانم ولی تنها میشوم، خوشبخت می مانم ولی ناامید میشوم.

خوشبختی من یعنی عاشق تو ماندن، وبا عشق تو نفس کشیدن. . خوشبختی من یعنی به یاد تو بودن و با خاطرات تو زندگی کردن.

بیا بدون هم نباشیم، نه من بی تو - نه تو بی من / بیا باهم باشیم، ازهم بگوییم با عشق باشیم.

به پاکی چشمانت قسم دوستت دارم. . به خدا خیلی دوستت دارم 

 

 

تو همه وجودم، زندگیم ام و تمام هستی منی، اری تو دنیای منی.. باتو این زندگی برایم زیباست و لحظه های با تو بودن برایم شیرین است. با تو میتوانم با افتخار به قله ی خوشبختی برسم و نام مقدس تو رافریاد بزنم. تو همان خوشبختی منی، همانی که برای رسیدن به ان از همه چیز و همه کس خواهم گذشت.

تنها تو را می بینم، لحظات با تو بودن را ویک زندگی شیرین و اخرسر نیز رویاهای عاشقانه ام با تو.

با تو همانی خواهم شدکه تو میخواهی، همان عاشقی که برای همیشه با تو وفادار می ماند. بگذار به انهایی که این دل بی گناهم را شکستند ثابت کنم عشق واقعی به چه معناست. این قلب شکسته ام را بااطمینان برای همیشه به تو تقدیم میکنم و دلم میخواهدتا اخرین لحظه نفس هایت ان را با محبت و عشقت نزدخود حفظ کنی .

با تو می مانم عاشقتر از همیشه، باتو هستم، خواهم ماندمثل یک مجنون تا ابد و برای همیشه.

به پاکی ان قلب مهربانت قسم دوستت دارم بهناز به خدای اسمان ها و زمین خیلی دوستت دارم

 

توهمانی که میخواستم، تو همان عشق واقعی هستی که سال ها درجستجوی او بوده ام . اینک که تو رابه سختی به دست اورده ام  به اسانی نیز از دست نخواهم داد.  . باتو معنای واقعی عشق رافهمیدم ، وفهمیدم که چگونه باید عاشق ماند.

اری همین است رسم عاشقی : باقلبی پاک واحساسی پر ازمحبت و عشق، باصداقت، یکرنگی ویکدلی باانکه دوستش داری وهمه زندگی ات هست تااخرین نفس، تالحظه ی مرگ بمانی وعاشقتر از همیشه دوستش بداری . . این رسم عاشقی است که تو به من اموختی.

پس ای عشق، من با یکدلی، یکرنگی، صداقت، باقلبی پاک عاشقانه تر ازهمیشه باتو می مانم و باور کن که خیلی دوستت دارم .

دراین حال و هوا، درسکوت تنهایی ات صدای قلبت راگوش کن. . گوش کن به صدای تپش قلبت!

 

میدانم که دلتنگ منی ومیدانم که دلت هوایم راکرده است بهناز میدانم که دوستم داری ومیدانم که تنها به عشق من نفس می کشی، من درقلب توهستم ومیدانم در ان قلب مهربان چه میگذرد.

چرا دلتنگی؟ من که درقلب توهستم عزیزم!

هرگاه که دلت گرفت باقلبت درد دل کن . .من همیشه درقلبت هستم  وگوش میکنم به درد دلهایت!

قلب توخانه ی من است، عشق تو سرپناه من است...

گوش کن به صدای تپش قلبت! میشنوی؟ این منم که درقلبت بافریاد به تومی گویم : دوستت دارم دوستت دارم

اماصدای من نامفهوم به تومیرسد، پس حس کن که دوستت دارم.

نمی دانی درقلبت چه میگذرد! منی که لحظه های زندگی ام را درقلب توسپری میکنم میدانم که درقلبت چه غوغایی برپاست. .

اماتو نمی بینی و نمی دانی که برمن چه میگذرد!

باخونی که درقلبت جاریست زنده ام وبه هوای عشق و محبت تو دراین قلب مهربانت نفس میکشم . .باورم کن درهمین قلب عاشقت، مراحس کن گرچه میدانم تو پر از احساسات عاشقانه ای

 

اگر دلتنگم شدی، بدان که من در قلب مهربانت به خواب عاشقانه رفته ام! به یادمن باش مرا ازاین خواب بیدارکن، دلتنگی ها رااز قلبت رهاکن بهناز سکوت رابشکن، همچو من که درقلبت بافریاد دوستت دارم سکوت راشکسته ام.

هوای قلبت گرم گرم است، جای من دراینجا امن امن است نیلو گوش کن به صدای تپش قلبت، ببین که هیچگاه از این فریادخسته نمی شوم.                                   

بامن باش وهیچگاه ازکنارم نرو بهناز توباشی من نفس می گیرم، تو باشی من جانی تازه میگیرم...

بامن باش تااخرین نفس، تالحظه ای که جان دارم عزیزم. .

ای تمام هستی ام تو تمام زندگی منی، بامن بمان و زندگی را ازمن نگیر! مگر به جز تو چه کسی دراین دنیا دارم؟

تو تنها کسی هستی که دیوانه وار دوستش دارم، تو تنها کسی هستی که همدم شب و روزم و رفیق لحظه های زندگی ام است. .

ای همدم شب و روزم بارفتنت شبهایم رابی مهتاب و روزهایم را مثل شبهایم نکن.

ای رفیق لحظه های زندگی ام، این لحظه های زیبای باتو بودن را ازمن نگیر، همه دلخوشی ام تویی، بهترین لحظه ی زندگی ام ان لحظه است که درکنار توهستم و دران چشم های زیبایت نگاه میکنم و ارام باصدای اهسته میگویم : دوستت دارم عزیزم

بمان که باماندنت درکنارم یک دنیا خوشبختی رابه من هدیه میدهی ، ای زیباترین زیبایی ها، ای مظهر خوبی ها، ای تو لایق بهترین ها بامنی که بدجور دیوانه ان قلب مهربانت هستم بمان و بارفتنت زندگی رابه کامم تلخ نکن.

بارفتنت من نیز از این دنیا خواهم رفت، گفته بودم که این دنیا را بی تو نمی خواهم.

ازتمام دار این دنیا تنها تو را دارم و تنها تو رامیخواهم. .

تویی که تمام قلبم را از عشق و محبت خودت جان دادی، وبه منی که خسته از تنهایی ها بودم نفس دادی.

بامن بمان تااخرش. . اخرش همان لحظه ای است که می فهمی تنها تو رامیخواستم.

اخرش همان لحظه ای است

که خواهی فهمید از عشقت مرده ام. . اری از عشقت مرده ام

توهمه هستی منی، تو بهترین لحظه زندگی منی. . قلبم تنهابرای تو می تپد، این لحظه های سخت زندگی به عشق تو میگذرد.

به عشق تو عاشقترینم ، توهمانی هستی که مرا ازسراب تنهایی نجات دادی ای تنها بهانه برای نفس کشیدنم.

 

بیا و همچنان بهانه من برای زندگی دراین دنیای بی محبت باش، همه دنیا یک سو بهناز تو نیز که همه دنیای منی سوی دیگر. . من این سو که دنیا است را نمی خواهم، من تنها تو را میخواهم. تو عشق منی -  تو مال منی

تو رامیخواهم نه برای نیاز خویش، تنهابرای قلب تنهایم. این تویی که تنها لایق قلب پراحساس منی، زیرا تو پراحساس تر ازاین قلب عاشق منی.

صداقت رااز درون چشمانت میخوانم و این را میدانم که توپاک ترین عشق روی زمینی.

بیا مثل باران بر روی من ببار، ای پاکترین قطره.. بیا و برتن پر ازگناهم باپاکی قطره هایت ببار وگناه هایم را از وجودم پاک کن.

من تنها با تو عاشقترینم، تو نباشی من تنها ترینم بهناز باتو خوشبخت ترینم، تونباشی من بدبخت ترینم. اگر تو باشی زندگی زیباست، عشق بامعناست. . تومعنای واقعی عشقی . . هیچ کس جز تو نمی تواند درقلبم خانه کند، هیچکس نمی تواند مرا اسیرقلبش کند. این تویی که توانستی مرا عاشق کنی، ازعشق بالاتر بهناز تو مرا دیوانه ی خودت کردی.

توچه کسی هستی؟ انگار فرشته ای، چقدر مهربانی بهناز چقدر زیبایی.

من چه کسی هستم ؟ یک تنها بودم و اینک یک دیوانه ام.

پس بگذار لحظه ای دستان گرمت رابگیرم تا باورکنم که مال من شده ای . . توعشق منی بهناز تو مال منی              

برای فقط تو می نویسم، هیچ گاه برای کسی از عشق ننوشتم وخوشحال و شادمانم که تو اولین واخرین عشق منی. .

اگر گهگاهی می نویسم به خاطر وجود تو است نازنینم، اگر عشق برایم معنا داردو اگر از احساس سرشارهستم به خاطر وجود تواست ای بهترینم. . تونباشی عشق نیز در وجودم نخواهد بود- دیگر عشق هیچ معنایی برایم نخواهدداشت. اگر مینویسم ازعشق، بدان که تنها از تو -واز عشق تو می نویسم. .

می نویسم که تو بهترینی بهناز می نویسم که تو لایق ترینی، پس می نویسم تابخوانی وبه خودت افتخارکنی عزیزم، افتخار کنی که مانند توکسی نیست. مثل توکسی عاشق نیست، به پاکی و نجابت توکسی در این دنیاپیدا نخواهدشد پس ذهنیت من از برای تو این است :  تو پاکترینی بهنازتو بهترینی نازنینم.

تا زمانی که تو برای من باشی، عشق من باشی برایت نامه می نویسم بهناز تمام این احساسات عاشقانه که در نامه های من می بینی و حس میکنی برای تو بهناز وبه خاطر وجود توهست.

اینهمه احساسات زیباکه در وجودمن است فقط به خاطر توهست و بدان که همه انها رامدیون توهستم عزیزم.

میدانم دیگر بعداز تو تنهایم وعشقی رانخواهم یافت زیراعشق واقعی دراین زمانه دیگرنیست واگر هنوز کلامی ازعشق در این دنیاست ان عشق و ان کلام مقدس تویی. وافتخار میکنم به خودم که همان یک عاشق واقعی دراین دنیا نیز عشق من است.

عزیزم تو راخیلی دوست دارم، ای اولین و اخرین عشق دراین دنیا تو را می پرستم و دیوانه وار عاشقت هستم. 

 

(( كسي كه با جسمش و اگر مرد با روحش تو را مي پرستد ))

                     

   تقدیم به بهنازم که کنارم نیست ولی حس بودنش بهم شوق زیستن میده. 

 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 3:3  توسط مجید وبهناز  |